Praktische zaken voor pleegouders​

Bij het pleegouderschap komen veel dingen kijken. Denk bijvoorbeeeld aan juridische thema’s, voogdij en vergoedingen. Om je te helpen tijdens het pleegouderschap hebben we de meest praktische zaken in een overzicht gezet op deze pagina.

Aanvullende zorg

Tijdens een pleegzorgtraject kan het soms voorkomen dat er extra maatwerk nodig is. Hiervoor heeft Vigere aanvullende specialistische zorg beschikbaar.

Omdat deze zorg altijd aanvullend is op een regulier pleegzorgtraject, kunt u dit het beste in overleg met Vigere regelen. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Activiteiten

Regelmatig worden er leuke activiteiten georganiseerd! Tijdens deze activiteiten ontmoet je andere pleegouders en kun je ervaringen delen met elkaar. Een overzicht van alle activiteiten vind je in de agenda!

Eén Loket

Sommige bijzondere kosten die niet vanuit de pleegvergoeding of extra toeslagen betaald kunnen worden, kunnen vergoed worden vanuit Eén Loket. Dit is een vergoedingssysteem van de pleegorganisaties in Noord-Brabant voor voltijdpleegzorg bij kinderen tot 18 jaar.

Het overzicht van de vergoedingen en de declaratieformulieren vind je hier.

Wie betaalt de bijzondere kosten? 
In principe blijven biologische ouder(s) van uw pleegkind verantwoordelijk voor extra kosten die u rondom het kind maakt. Indien de biologische ouder(s) niet in staat zijn om hieraan te voldoen of om een andere reden niet bijspringen, kan er via Vigere Jeugdzorg voor bepaalde bijzondere kosten (zie hiervoor het overzicht) een beroep worden gedaan op EénLoket. Deze regeling is in het leven geroepen om pleegouders toch (deels) te voorzien in de kosten die ze maken voor hun pleegkind.

Hoe werkt Eén Loket?
Eén Loket betaalt alleen vergoedingen aan pleegouders en niet rechtstreeks aan derden. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen vul je het declaratieformulier Eén Loket in. Het declaratieformulier staat op deze pagina en het overzicht vergoedingen bijzondere kosten Eén Loket vind je hier.

Je aanvraag wordt beoordeeld en als deze binnen de criteria van het overzicht bijzondere kosten valt, ontvang je de vergoeding.

Kosten die NIET vergoed worden via Eén Loket zijn onder andere: 
– kinderopvang/peuterspeelzaal
– vrijwillige vakantiekampen
– sportkleding en contributie bestemd voor sport en ontspanning
– aanschaf interieur, babyuitzet, autostoeltjes, bed en dergelijke
– verbouwingen
– ziektekosten

TIP: via de belasting is het mogelijk om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming van de kosten voor kinderopvang. Heb je specifieke kosten die niet op bijgaande vergoedingenlijst bijzondere kosten staan? Neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider.

GBA Inschrijving

Zo snel mogelijk na de plaatsing dient je pleegkind ingeschreven te worden op je woonadres. Bespreek met je pleegzorgbegeleider hoe je dit kunt regelen.

Let op bij geheime plaatsingen!
Geef bij de gemeente door dat hier geheimhouding van toepassing is! Dit geldt ook voor alle andere instanties waar het kind ingeschreven wordt. Denk hierbij aan school, consultatiebureau, huisarts, tandarts, kinderopvang etc.

 

Huisarts

Je pleegkind staat waarschijnlijk nog bij diens huisarts ingeschreven. In principe zeggen we dat je pleegkind wordt ingeschreven bij de huisarts van het pleeggezin. Mocht er sprake zijn van een kort (of afgebakend) pleegzorgtraject is dit niet altijd nodig. Vaak is dit vanwege de afstand wel praktisch en wordt als norm aangehouden dat een huisarts maximaal een kwartier bij je vandaan, praktijk houdt.

Identiteitskaart / paspoort

Kinderen horen hun identiteitsbewijs in eigen bezit te hebben. Kinderen vanaf 14 jaar hebben een identificatieplicht en moeten een eigen paspoort of ID kaart hebben. Stem samen met de betrokken hulpverlening af wie de ID-kaart of het paspoort voor het kind gaat aanvragen op het moment dat er een nieuwe nodig is: jij als pleegouder of wil de ouder dat zelf doen?

Bij vakantie dient er toestemming te zijn van de ouder(s) met gezag, gezinsvoogd of voogd. Bespreek het tijdig met je pleegzorgbegeleider wanneer je op vakantie wil gaan. Om het helemaal goed te regelen kun je op de website van de rijksoverheid het toestemmingsformulier voor reizen met een minderjarig kind downloaden en ingevuld mee op reis nemen.

Dat formulier vind je hier.

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Als je een kind jonger dan vier jaar bij de gemeente inschrijft op je eigen adres, dan krijg je automatisch een uitnodiging van een consultatiebureau in de bus. Bij kinderen ouder dan 4 jaar die nog ingeschreven staan op het woonadres van ouders, ontvangen ouders de uitnodigingen voor vaccinaties. Bij een geheime plaatsing is het belangrijk dat dit wordt aangegeven bij de GGD of het consultatiebureau, want zij zorgen er dan voor dat ouders het adres niet kunnen zien. Je kunt altijd zelf contact leggen met het consultatiebureau of de GGD.

Juridische zaken 

Heb je vragen over juridische zaken met betrekking tot pleegzorg? Of ga je binnenkort naar de rechtbank voor je pleegkind?

Op pleegzorg.nl vind je alle informatie over juridische zaken en over je rechten en plichten als pleegouder.

Kinderrechten

Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij het recht hebt om je eigen rechten te kennen,
hebben wij dit boekje speciaal voor jou en alle kinderen en jongeren gemaakt.

In dit boekje vind je de tekst van het Kinderrechtenverdrag.

De officiële tekst vind je op www.unicef.nl.

Download de korte versie hier.

Klachtenprocedure 

Alle informatie over onze klachtenprocedure kun je op deze pagina vinden.

Kledingmagazijn ‘Je mag er zijn’

Zijn er spullen die je nodig hebt om een kind op te vangen? Dan kan Kledingmagazijn ‘Je mag er zijn’ je helpen. Zij lenen gratis diverse spullen uit die het mogelijk maken voor een pleeggezin om een kind op te vangen. Kijk op de website van ‘Je mag er zijn’ voor meer informatie of neem contact op met ‘Je mag er zijn’ Noord-Brabant via

https://noordbrabant.jemagerzijn.nl/contact/

Nieuwsbrief

Om je als pleegouder op de hoogte te houden van de activiteiten die Vigere Jeugdzorg organiseert, is er onze nieuwsbrief. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via redactie@vigere.nl

Pleegouderraad (POR) – belangenbehartiging pleegouders

De POR geeft pleegouders en –kinderen aangesloten bij Vigere Jeugdzorg een onafhankelijke stem, door proactief en kritisch hun belangen te behartigen. De POR volgt pleegzorg ontwikkelingen op de voet en peilt wat er bij hun pleegouders en pleegkinderen leeft. Wat hebben pleegouders en pleegkinderen die aangesloten zijn bij Vigere Jeugdzorg meest nodig? Waar lopen ze tegenaan? De POR is actief, kritisch en constructief en staat open voor nieuwe ideeën.

De pleegouderraad is een medezeggenschapsorgaan van Vigere en heeft momenteel 8 leden. De voorzitter is tevens voorzitter van de LOPOR (landelijk overleg pleegouderraden).

Meerjarenplan 2020 – 2023
De pleegouderraad heeft in 2020 een meerjarenplan 2020-2023 geformuleerd waarin nadrukkelijk de samenwerking met Vigere wordt gezocht. De speerpunten in dit jaarplan zijn:

De pleegouderraad is ook actief betrokken geweest bij het tot stand komen van een nieuwe raad van commissarissen en heeft hierover ook geadviseerd. Ook is ze betrokken bij de ontwikkeling van het jaarplan pleegzorg van Vigere Pleegzorg, inclusief de bijbehorende jaarbegroting.

Samenstelling POR 

Voorzitter
Frans Louwen

Leden
Deni Bastiaanse – Harold Bovelander – Joost Kruizinga – Jet Nijsen – Annelies Schijven – Liesbeth Snepvangers

De pleegouderraad is bereikbaar via pleegouderraad@vigere.nl

Reiskosten school voortgezet onderwijs

Voor deze reiskosten geldt een eigen bijdrage van €20,00 per maand.  De maximum vergoeding is 80 euro per maand voor OV. Reis- en schoolkosten mbo-/hbo-opleiding en universiteit worden niet vergoed. Voor deze kosten kan men gebruik maken van het studentenreisproduct.  Deze is aan te vragen via https://duo.nl/particulier/ .

Samenwerking

In de samenwerking met ouders en hulpverleners is het belangrijk om te weten wie wat doet en wie het gezag heeft. Wie heeft welke verantwoordelijkheden? Het kader waarbinnen gewerkt wordt (vrijwillig, ondertoezichtstelling of voogdij) bepaalt aan wie voor officiële zaken toestemming gevraagd moet worden.

In vrijwillige zaken wordt met de ouder met gezag overlegd. Dit verloopt via je pleegzorgbegeleider en vaak is er in dat geval ook een CJG-er of iemand van de gemeente betrokken die het proces bewaakt en regie voert. Bij ondertoezichtstellingen wordt overlegd met de betrokken gezinsvoogd, welke overlegt met ouders. Bij een voogdijmaatregel geeft de voogd toestemming. Afstemming met anderen verloopt eigenlijk altijd via je pleegzorgbegeleider.

Tandarts

Je pleegkind staat waarschijnlijk nog bij diens tandarts ingeschreven. Bij een korte plaatsing laten we dit normaal gesproken zo. Mocht je daar andere ideeën over hebben, bespreek dit dan met je pleegzorgbegeleider. Bij een langdurige plaatsing is het handig dat jij als pleegouder, met toestemming van degene met gezag, het kind inschrijft bij je eigen tandarts.

Trainingen en themabijeenkomsten

Vigere Jeugdzorg organiseert regelmatig trainingen en themabijeenkomsten. Kijk op deze pagina voor een actueel overzicht en om je in te kunnen schrijven.

Vergoeding pleegzorg

Als pleegouder ontvang je een vergoeding van de overheid: de pleegvergoeding. Dit is een vast bedrag per dag dat bedoeld is voor kosten die je maakt voor je pleegkind. Denk hierbij aan kosten voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport, zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen.

Wat valt onder de pleegvergoeding?

Pleegvergoeding belastingvrij
De pleegvergoeding is geen inkomen en is een belastingvrije vergoeding. Je hoeft de pleegvergoeding niet op te geven bij je inkomstenbelasting, ongeacht het aantal pleegkinderen dat je opvangt.

De pleegvergoeding heeft geen invloed op je uitkering, bijstand, huur- en zorgtoeslagen, persoonsgebonden budget (pgb), en kinderopvangtoeslag. Ook mag er in geval van schuldsanering of betalingsregelingen bij schulden geen beslag op de pleegvergoeding gelegd worden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van je pleegkind. De pleegvergoeding ontvang je van Vigere Jeugdzorg.

Let op! Op het moment dat pleegkinderen zelf geld gaan verdienen (via een bijbaantje of stage bv), dan kunnen deze inkomsten wél invloed hebben op eventuele toeslagen die je ontvangt.

Pleegvergoeding per pleegkind | 2024
Leeftijd Maximaal bedrag per 24 uur
0 t/m 8 jaar € 23,32
9 t/m 11 jaar € 23,63
12 t/m 15 jaar € 25,73
16 t/m 17 jaar € 28,41
18 t/m 24 jaar € 28,70

Let op Inschrijving op het adres van pleegouders in combinatie met het ontvangen van de pleeggeldvergoeding zorgt ervoor dat ouders geen recht meer hebben op kinderbijslag. Zij dienen dit zelf stop te zetten.

Zij kunnen het recht op kinderbijslag behouden als ze per kwartaal €433,- aan kosten maken voor hun kind. Denk aan: kleding en schoenen, vakantie, vervoer bij bezoek, verzekeringen, schoolgeld, verjaardagen, zakgeld, sportverenigingen, alimentatie).

Betaling van de pleegvergoeding
De pleegvergoeding wordt verstrekt over elke 24 uur dat het pleegkind in je pleeggezin verblijft. Je ontvangt deze vergoeding vanaf de dag van plaatsing met een geldige beschikking, afgegeven door de verantwoordelijke gemeente. De uitbetaling vindt plaats op de 28e van de maand.

Vertrouwenspersoon

Voor informatie over de vertrouwenspersoon, kun je op deze pagina kijken.

Verzekeringen voor een pleegkind

We raden het aan om ervoor te zorgen het pleegkind goed verzekerd is. Denk hierbij aan de zorgverzekering, aanvullende verzekeringen of de verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid. Voor informatie hierover kun je kijken op deze pagina van pleegzorg.nl