Gezinshuizen

Sommige kinderen kunnen vanwege ernstige problemen niet thuis blijven wonen. Maar door hun soms complexe gedragsproblemen kunnen ze ook niet in een pleeggezin terecht. Dan kan een gezinshuis van Vigere een goed alternatief zijn. Hier wordt opvang geboden in een zo normaal mogelijke leefomgeving, in een gewoon huis en gezin.

De gezinshuisouders nemen het kind op als gezinslid. Anders dan pleegouders zijn zij professionele opvoeders en hebben een pedagogische achtergrond. Daarnaast zijn zij vaak ook gespecialiseerd in specifieke problematiek.

Doel en beoogd resultaat

Doelstelling is dat het kind veilig opgevoed wordt in een rustige, stabiele gezinssituatie. Daardoor kan hij zich, passend bij zijn leeftijd, optimaal ontwikkelen. De gedragsproblemen worden hanteerbaar, voor het kind zelf en voor de mensen om hem heen. Het kind blijft contact houden met zijn ouders, op zo’n manier dat het hem helpt in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Werkwijze

In een gezinshuis wonen gemiddeld vier uithuisgeplaatste kinderen.
De gezinsouders bieden professionele opvoeding en begeleiding. Daarnaast zorgen ze voor veiligheid, structuur en geborgenheid en dagbesteding, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Kinderen leren consequent sociale vaardigheden en gepast gedrag, krijgen duidelijke grenzen en emotionele steun.
De gezinsouders herstellen het vertrouwen en vormen een positief voorbeeld. Ze helpen het kind om een basisgevoel van veiligheid te ontwikkelen.

Leeftijd

Tot 18 jaar

"Ik heb weer een gezin"