Ik heb een klacht, wat nu?

De medewerkers van Vigere Jeugdzorg zetten zich allen in om de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat cliënten niet tevreden zijn over de geboden zorg. Zo kan iemand  bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van te voren andere verwachtingen over de zorg en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.  Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris of klachtencommissie.

Klachtopvang door Vigere
U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Mocht u samen niet tot een oplossing kunnen komen dan kunt u een gesprek aanvragen met de leidinggevende van de betreffende medewerker. U kunt dit ook doen door een mail te sturen naar klacht@vigere.nl. Uw klacht wordt dan doorgestuurd naar de juiste persoon bij Vigere.  Ter voorbereiding op het gesprek willen we u vragen om de klacht kort te omschrijven en aan te geven wat u graag wilt bereiken met het gesprek. U kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning bij het gesprek. U kunt hiervoor gebruikmaken van de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling door de onafhankelijke klachtenfunctionaris
Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weg genomen of wilt u rechtstreeks (zonderklachtopvang) een klacht indienen? In dat geval kunt u uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Vigere Jeugdzorg. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk van Vigere en in dienst van Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem. De klachtenfunctionaris kan op een onafhankelijke en laagdrempelige wijze bemiddelen in uw klacht.
De klachtenfunctionaris is bereikbaar via onderstaande gegevens:            

Klachtenfunctionaris Vigere Jeugdzorg:
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
Tel. 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl

Klachtbehandeling door de onafhankelijke klachtencommissie
Voor zorg ontvangen op grond van de Jeugdwet is het tevens mogelijk om uw klacht (rechtstreeks) in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is formeler van aard dan de klachtenfunctionaris en zal haar advies over de gegrondheid van een klachtgeven. Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem verzorgt de klachtencommissie. De klachtencommissie is bereikbaar via onderstaande gegevens:

Klachtencommissie Vigere Jeugdzorg  
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
Tel. 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl

Geheimhouding
Zowel voor de klachtencommissie als alle anderen die zijn betrokken bij uw klacht, is geheimhouding verplicht.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele)kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor uw eigen rekeningzijn.

Wilt u meer weten?
Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement kunt u kosteloos bij uw direct betrokken hulpverlener, de manager of via klacht@vigere.nl opvragen.


Vertrouwenspersoon

AKJ & Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Vigere.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                              
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Vigere, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Vigere.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang